LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 31, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 18/03 đến ngày 23/03/2019

 

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/03/2019

v9h00: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

THỨ BA

19/03/2019

v8h30: Họp Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Trường.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

v14h00:  Họp về kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: P. TCNS, P. QLĐT, P. KT&ĐBCL, P. CTHSSV, P. TTGD, Viện ĐTQT, Trưởng các Khoa và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. KT&DBCL chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

20/03/2019

v8h30:  Họp Hội đồng Khoa học đào tạo Trường.

- Thành phần: BGH, CT HĐ Trường và thành viên HĐ Khoa học đào tạo Trường (Theo thư mời).

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v13h30:  Công đoàn Trường tổ chức tọa đàm “Làm bạn cùng con” do TS. Tâm lý học Nguyễn Thị Bích Hồng và các khách mời thực hiện.

- Thành phần: CCVC Trường

- Địa điểm: Hội thảo B.

THỨ NĂM

21/03/2019

 

v14h00: BGH, CT HĐ Trường làm việc với Trưởng các đơn vị: P. HCTH, P. QLĐT, P. TCNS, P. KHTC, P. TTGD và Ban QLDA về việc triển khai KL thanh tra định kỳ.

- Địa điểm: Phòng họp BGH. 

 

v15h30Buổi báo cáo chuyên đề của GS. Jan Gehl về lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch.

- Thành phần: Viện ĐTQT, sinh viên và gv khoa Kiến trúc, Quy hoạch và các đối tượng quan tâm khác.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Viện ĐTQT chuẩn bị)

THỨ SÁU

22/03/2019

v7h30: Hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

- Thành phần: Theo thư mời 

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

v8h00:  Buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị)

 

v9h00:  Buổi mở thầu gói thầu cung cấp máy vi tính.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(P. HCTH chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ BẢY

23/03/2019

v7h30Tổ chức bảo vệ luận văn cao học khóa 23 – Đợt gia hạn.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT

24/03/2019

v7h30:  Tổ chức bảo vệ luận văn cao học khóa 23 – Đợt gia hạn.

 (Viện ĐT SĐH chuẩn bị)

 

 *Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh