LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 27, năm học 2020 – 2021

Từ ngày 01/3 đến ngày 06/3/2021 

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

CHIỀU


THỨ HAI

01/3/2021

 

9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

THỨ BA

02/3/2021

 

  

 

14h00: BGH  họp triển khai công tác sinh viên năm 2021.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và viên chức P. CTHSSV.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

(P. CTHSSV chuẩn bị nội dung)

15h00: BGH  họp triển khai công tác thư viện năm 2021.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và viên chức Trung tâm Thông tin và Thư viện.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

(Trung tâm Thông tin và Thư viện chuẩn bị nội dung)

16h00: BGH họp với Trung tâm Tư vấn và kiểm toán năng lượng.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và viên chức Trung tâm Tư vấn kiểm toán năng lượng.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

(Trung tâm Tư vấn kiểm toán năng lượng chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ

03/3/2021

7h30: Họp về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức thi sát hạch hành nghề kiến trúc.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: Trung tâm QHKT, Phòng HCTH, Phòng KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

(Trung tâm QHKT chuẩn bị)

 

9h00: Họp tập thể lãnh đạo UAH.

- Thành phần: Ban TV Đảng ủy, CTHĐ Trường, Ban Giám hiệu, CT Công đoàn Trường và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

14h00: Họp về công tác quảng bá và chuẩn bị tuyển sinh năm 2021.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: P. CTHSSV, P. KHTC, P. HCTH, P. KT&ĐBCL, Viện ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Cần Thơ và Đà Lạt (họp trực tuyến).

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung) 

THỨ NĂM

04/3/2021 

 

14h00: Họp Đảng ủy.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

 

THỨ SÁU

05/3/2021

 

 

THỨ BẢY

06/3/2021

 

 

 

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh