LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 21, năm học 2019 – 2020

Từ ngày 13/01 đến ngày 18/01/2020

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/01/2020

 

 

v13h30: Họp về bàn giao chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Ái), Trưởng các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCL, P.CTHSSV, P. HCTH, P.TCNS và Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu
(P. TCNS chuẩn bị nội dung)

THỨ BA

14/01/2020

v9h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Xây dựng.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu (P. QLKH&CN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ

15/01/2020

 

 

THỨ NĂM

16/01/2020 

v8h30: Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu 

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

v9h00: Họp về công tác Tuyển sinh năm 2020.

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Trưởng các Khoa: Kiến trúc, Xây dựng, Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Kiến trúc Nội thất, Quy hoạch, Mỹ thuật Công nghiệp, Mỹ thuật và Trưởng các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCL, Viện Đào tạo Quốc tế, Viện Đào tạo Sau Đại học.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu - (P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung)

 

THỨ SÁU

17/01/2020

 

 

THỨ BẢY

18/01/2020

 

 

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh