LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 25, năm học 2019 – 2020

Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

10/02/2020

v8h30: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng TCNS .

- Thành phần: Lãnh đạo P. TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P.TCNS chuẩn bị nội dung) 

v10h00: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

THỨ BA

11/02/2020

 

 

v9h00: Họp về công tác kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Thương, Thầy Vũ) và Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Bộ phận thường trực KĐCL cơ sở giáo dục chuẩn bị nội dung)

v14h00: Họp về công tác giải thể các trung tâm thuộc Trường.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng TCNS, Trung tâm Truyền thông nghệ thuật và Trung tâm Kiến trúc cảnh quan.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung) 

 

v14h30: Họp về chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo các chương trình CLC; Điều chỉnh CTĐT các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Thương, Thầy Ái), Trưởng các đơn vị: Khoa Kiến trúc, Khoa XD, Khoa QH, Viện ĐTQT, Phòng QLĐT; Trưởng các Ngành: Kiến trúc, QH vùng và ĐT, Kỹ thuật XD và Quản lý XD.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời họp)

THỨ TƯ

12/02/2020

v8h30: Họp về công tác bàn giao hồ sơ công việc theo Quyết định số 816/QĐ-ĐHKT.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Ái),Trưởng các đơn vị: Phòng TCNS, PhòngHCTH, Phòng CTHSSV, Viện ĐTQT, PhòngTTGD và Phòng QLĐT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng QLĐT và Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

v13h00: Họp BTV Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v14h00: Họp Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ NĂM

13/02/2020 

 

 

THỨ SÁU

14/02/2020

 

 

THỨ BẢY

15/02/2020

 

 

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh