LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 04 năm học 2021 – 2022

Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

 

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/9/2021

 

 

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Online

v14h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học năm 2021 (Online).

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Online 

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

                                              

THỨ BA

21/9/2021

 

 

 

 

THỨ TƯ

22/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

v14h00: BGH (Thầy Vũ) làm việc với Trung tâm Thông tin và Thư viện về việc triển khai kế hoạch học kỳ I năm học 2021 – 2022 (Online).

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và toàn thể viên chức Trung tâm TT&TV.

- Địa điểm: Online 

(Trung tâm TT&TV chuẩn bị nội dung và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

THỨ NĂM

23/9/2021 

v9h00: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái) làm việc với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (Online).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái) và toàn thể viên chức Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

- Địa điểm: Online 

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

 

v14h00: BGH (Thầy Thương) làm việc với Viện Đào tạo quốc tế (Online).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Trưởng P. TCNS và lãnh đạo Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Online 

(Viện ĐTQT chuẩn bị và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

THỨ SÁU

24/9/2021

 

 

 

 

THỨ BẢY

25/9/2021

 

 

 

 *Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh