LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 53, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 19/08 đến ngày 24/08/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

19/08/2019

 

 

 

THỨ BA

20/08/2019

v8h00: Họp về công tác giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế năm học 2019 - 2020.

-   Thành phần: BGH, Viện Trưởng Viện ĐTQT và đại diện BCN các Khoa: Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch, KTNT và KTHT ĐT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

v10h00: Họp về công tác tiếp nhận sinh viên nội trú năm học 2019 - 2020.

-   Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Vũ), Trưởng các đơn vị: P. CTHSSV, Phòng HCTH.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. HCTH chuẩn bị nội dung)

 

 

 

THỨ TƯ

21/08/2019

v8h30: Họp triển khai công tác kiểm định Trường.

-    Thành phần: Nhóm CT 07 và Bộ phận thường trực.

-    Địa điểm: Phòng A201.

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung)

v9h00: Họp Hội đồng thẩm định tài liệu thư viện đề nghị thanh lọc.

-   Thành phần: Theo Quyết định số 679/QĐ – ĐHKT ngày 07/8/2019.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Trung tâm TTTV chuẩn bị nội dung và mời họp)

v13h30: Họp triển khai công tác kiểm định Trường.

-    Thành phần: Nhóm CT 02 và Bộ phận thường trực.

-    Địa điểm: Phòng A201.

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

THỨ NĂM

22/08/2019

v9h00: BGH (Thầy Vũ) kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trung tâm đào tạo Đà Lạt (Cả ngày).

- Địa điểm: Thành phố Đà lạt.

(Trung tâm đào tạo Đà Lạt chuẩn bị nội dung)

v9h00: Họp xét nâng bậc lương quý III năm học 2019.

-   Thành phần: Theo Quyết định số 680/QĐ – ĐHKT ngày 07/8/2019.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

v9h00: Họp thảo luận về tiềm năng liên kết đào tạo với Trường Đại học Adelaide (Australia).

-   Thành phần: Đại diện BGH, Viện ĐTQT và đại diện BCN Khoa XD.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

v15h30: Họp định kỳ về công tác Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA.  

-   Thành phần: BGH (Thầy Ái), Trưởng các nhóm soạn thảo Báo cáo TĐG CTĐT ngành Thiết kế nội thất, ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, ngành Thiết kế công nghiệp, ngành Thiết kế đồ họa, ngành Quy hoạch vùng và đô thị, ngành Kiến trúc cảnh quan.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban Thường trực chuẩn bị)

 

THỨ SÁU

23/08/2019

v8h30: Họp triển khai công tác kiểm định Trường.

-   Thành phần: Nhóm CT 05 và Bộ phận thường trực.

-    Địa điểm: Phòng A201.

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung) 

v14h00: Họp triển khai công tác kiểm định Trường.

-    Thành phần: Nhóm CT 06 và Bộ phận thường trực.

-    Địa điểm: Phòng A201.

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị) 

THỨ BẢY

24/08/2019

 

 

*Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh