LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 15, năm học 2022 – 2023

Từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

CHIỀU

 

THỨ HAI

05/12/2022

7h30: Tổ chức khám sức khỏe cho VC&NLĐ Trường (Từ ngày 05/12 – 06/12/2022).

-Địa điểm: Theo Thông báo

(Bộ phận Y tế - Phòng HCTH chuẩn bị)

 

8h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

9h00: Đoàn công tác UAH đi công tác tại cơ sở Cần Thơ.

-Thành phần: Theo thông báo

(Ban QLDA chuẩn bị và thông báo, P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển)

 

 

 

THỨ BA

06/12/2022

8h00: BGH (Thầy Thương) làm việc với Trưởng các đơn vị: P. KHTC, P. HCTH, P. QLĐT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

 

THỨ TƯ

07/12/2022

 

 

 

 

THỨ NĂM

08/12/2022 

 

9h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa LLCT.

- Thành phần: Theo thư mời

-Địa điểm: VP Khoa LLCT

(P. QLKH&CN, Khoa LLCT chuẩn bị và mời họp)

 

9h30: BGH tiếp và làm việc với Viện Hàn lâm kiến trúc Pháp.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái), Viện ĐTQT và theo thông báo.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTQT chuẩn bị và mời họp)

 

11h00: Họp BTC Lễ Hội truyền thống sinh viên UAH năm 2022.

- Thành phần: TV Ban tổ chức theo Quyết định

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Đoàn TN chuẩn bị và mời họp)

 

14h00: Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT Ngành Thiết kế thời trang - Online.

- Thành phần: Thành viên HĐ tự đánh giá theo QĐ số 840/QĐ-ĐHKT ngày 03/10/2022.

-Địa điểm: Online.

(Khoa MTCN chuẩn bị đường link và mời họp)

THỨ SÁU

09/12/2022

 

9h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa KHCB.

- Thành phần: Theo thư mời

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. QLKH&CN, Khoa KHCB chuẩn bị và mời họp)

 

 

THỨ BẢY

10/12/2022

 

 

 

 

 

18h00 Lễ Hội truyền thống sinh viên năm 2022 cơ sở Cần Thơ.

- Thành phần: BGH, BTC, GV và SV cơ sở Cần Thơ.

-Địa điểm: cơ sở Cần Thơ

      

*Ghi chú:  

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh