Các văn bản liên quan công tác đánh giá học tập, rèn luyện của sinh viên

 

Quyết định 198/QĐ-ĐHKT ngày 20/04/2020 về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần bậc Đại học của Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 315/QĐ-ĐHKT ngày 21/06/2017 về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

Link: [Tại đây]

 

Mẫu phiếu Đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-ĐHKT ngày 21/06/2017

Link: [Tại đây]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh