Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

09/09/2022

Thông báo 24/TB-QLKH&CN; về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Kế hoạch số 762/KH-ĐHKT về việc tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

08/09/2022

Kế hoạch số 762/KH-ĐHKT về việc tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

30/06/2022

Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh