Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

08/04/2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

08/04/2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2024

08/04/2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2024

Thông báo số 335/TB-ĐHKT ngày 21/3/2024 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

22/03/2024

Thông báo số 335/TB-ĐHKT ngày 21/3/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh