Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

21/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2022

21/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2022

Báo cáo tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2022

05/05/2023

Báo cáo tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2022

Quyết định số 496/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

28/04/2023

Quyết định số 496/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)

Quyết định số 206/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

01/03/2023

Quyết định số 206/QĐ-ĐHKT ngày 27/02/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh