Ban Quản lý dự án

07/07/2015

Ban Quản lý dự án được thành lập theo quyết định 561/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ

07/07/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ được thành lập theo quyết định 564/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

07/07/2015

Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt được thành lập theo quyết định 563/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015.

Phòng Quản lý đào tạo

26/03/2014

Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh