Quyết định số 1357/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2023

Quyết định số 1357/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

28/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh