Kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, từ 2016 đến 2021

Link: [Tại đây]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh