Các văn bản liên quan Công tác Quản lý đào tạo và giảng dạy theo hệ thống tín chỉ

 

Quyết định 725/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 909/QĐ-ĐHKT ngày 24/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 1021/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2016.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 1021/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2016 Ban hành Quy định về quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 1020/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2016 Ban hành Quy định về các vấn đề liên quan đến giảng dạy theo hệ thống tín chỉ.

Link: [Tại đây]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh