Thông báo số 820/TB-HĐGSCS về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

14/12/2021

Thông báo số 820/TB-HĐGSCS của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên)

14/12/2021

Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên).

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

14/12/2021

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên).

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

26/11/2021

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh