Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

30/08/2023

Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Thông báo số 581/TB-ĐHKT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

20/07/2023

Thông báo số 581/TB-ĐHKT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thống kê kế hoạch các buổi sinh hoạt học thuật đã thực hiện của giảng viên UAH trong năm học 2022-2023

20/07/2023

Thống kê kế hoạch các buổi sinh hoạt học thuật đã thực hiện của giảng viên UAH trong năm học 2022-2023

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

13/07/2023

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/07/2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

12/07/2023

Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 533/TB-ĐHKT về việc đảm bảo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ để xét điều kiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên

05/07/2023

Thông báo số 533/TB-ĐHKT về việc đảm bảo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ để xét điều kiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh