Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

15/04/2022

Thông báo số 240/TB-ĐHKT ngày 13/4/2022 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng (Đợt 2)

Kế hoạch số 221/KH-ĐHKT ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

06/04/2022

Kế hoạch số 221/KH-ĐHKT ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

16/03/2022

Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

18/02/2022

Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

18/02/2022

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 31/12/2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

31/12/2021

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 31/12/2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

25/12/2021

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh