Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

05/09/2023

Thông báo số 26/TB-KHTC ngày 05/9/2023 về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Thông báo về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

03/06/2023

Thông báo về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo số 13/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

29/05/2023

Thông báo số 13/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

15/03/2023

Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh