Phòng Quản lý đào tạo

Ngày 26/03/2014

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Võ Văn Tuấn giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo được tách ra từ Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên theo quyết định 405/QĐ-ĐHKT ngày 30/05/2018. Phòng Quản lý Đào tạo thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học.


1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Quyền Trưởng phòng: ThS. Võ Văn Tuấn

- Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Minh Tuấn

- Các chuyên viên và nhân viên

Cử nhân Nguyễn Đăng Nhựt

Cử nhân Đỗ Kim Đạt

Cử nhân Nguyễn Sỹ Nam

Cử nhân Đặng Hoàng Cẩm Tú

Cử nhân Lê Ngọc Anh

Cử nhân Lê Thị Phương Chi

2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và công tác sinh viên đối với các hệ đào tạo, các hình thức đào tạo bậc đại học.

2.2 Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản để xây dựng các quy chế, quy định về: Quản lý học vụ; Công tác sinh viên; Công tác giảng dạy của giảng viên;

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu, quy mô đào tạo; nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

3. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường cho từng khóa học, học kỳ, năm học; lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành lịch giảng dạy, học tập;

4. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình,  quy chế đào tạo của Bộ và của Trường, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có);

5. Nhập các bảng điểm vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; xử lý kết quả học tập trong từng học kỳ theo quy chế đào tạo và quy định học vụ của Trường;

6. Xét điều kiện cho phép sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp; thực hiện thủ tục xin cấp phôi bằng; quản lý phôi bằng; quản lý hồ sơ cấp bằng theo quy chế đào tạo và quy chế văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Thực hiện lưu trữ các dữ liệu về đào tạo; quản lý hồ sơ sinh viên; thống kê, báo cáo về công tác đào tạo bậc đại học ;

8. Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người học về quy chế học tập;

9. Thực hiện công tác sinh viên theo quy chế học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định về quản lý sinh viên của Trường:

a) Quản lý hồ sơ, cấp, sao các loại giấy tờ theo quy định; Thực hiện công tác chính trị - tư tưởng đối với sinh viên;

b) Khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên;

c) Giải quyết chế độ, chính sách cho sinh viên;

d) Tiếp nhận đơn thư của sinh viên và đề xuất biện pháp giải quyết; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gặp gỡ sinh viên hằng năm;

đ) Chủ trì công tác theo dõi, đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên;

e) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế và chăm lo sức khẻo cho sinh viên;

f) Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT cho sinh viên;

g) Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

10. Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học; xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình đào tạo và đề cương học phần; đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

11. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với công tác giảng dạy của giảng viên;

12. Phối hợp với đội ngũ cố vấn học tập của các Khoa trong việc tư vấn cho sinh viên về việc thực hiện Quy chế và các Quy định về đào tạo;

13. Trực tiếp và phối hợp với Phòng Thanh tra, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên, việc chấp hành quy chế đào tạo và quy chế học sinh, sinh viên của sinh viên;

14. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức lễ khai giảng, chấm đồ án tốt nghiệp, lễ trao bằng tốt nghiệp cho các ngành đào tạo bậc đại học;

15. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh