Ban Quản lý dự án

Ngày 07/07/2015

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Trịnh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Dự án

Ban Quản lý dự án được thành lập theo quyết định 561/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Lập quy hoạch, quản lý và giám sát thực hiện các dự án đất đai và xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.

1.2 Nhiệm vụ

1. Xây dựng các quy định làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản;

2. Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất của Trường theo từng giai đoạn phát triển;

3. Liên hệ với cơ quan chức năng của các Tỉnh, Thành liên quan để thiết lập các dự án đất xây dựng các cơ sở đào tạo của Trường. Tổ chức và quản lý công tác xây dựng cơ sở vật chất của Trường theo quy hoạch các dự án đất khi được cơ quan chức năng phê duyệt;

4. Lập hồ sơ mời thầu, chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với các nhà thầu;

5. Quản lý, giám sát khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công, chi phí xây dựng, quy trình kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường các công trình xây dựng, sửa chữa. Nghiệm thu, tổ chức kiểm định chất lượng thi công, quyết toán các hợp đồng đã ký kết;

6. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Lập kế hoạch xin cấp vốn; quản lý vốn; thu, chi kinh phí;

7. Phối hợp với các đơn vị trong Trường nghiệm thu công trình, quyết toán kinh phí, bàn giao công trình và các công tác phát sinh khác;

8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC


CƠ CẤU TỔ CHỨC

1

Trịnh Tuấn

ThS

Trưởng phòng

3

Phạm Hoàng Bích Vân

CN

Chuyên Viên

4

Phạm Xuân Sơn

CN

Chuyên Viên

5 Lê Khắc Duy CN Chuyên Viên
6 Nguyễn Thanh Cộng CN Chuyên Viên
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh