Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2023

Quyết định từ số 1192/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 4) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào - Campuchia

21/11/2023

Quyết định từ số 1192/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 4) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào - Campuchia

Quyết định số 1193/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

21/11/2023

Quyết định số 1193/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh