Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

11/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN CỦA 3 NGÀNH KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

26/06/2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN CỦA 3 NGÀNH KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

09/06/2022

Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2022

08/04/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

05/01/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 theo các biểu mẫu như sau:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh