DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

26/06/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021-2022

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

11/10/2021

Quyết định số 736/QĐ- ĐHKT ngày 11/10/2021 công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải cấp Trường năm học 2020-2021

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

04/10/2021

Thông báo 35/TB-QLKH&CN; của phòng quản lý KH&CN; về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2021-2022

Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021

13/04/2021

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Khoa có sinh viên, giảng viên phụ trách NCKH của sinh viên, giảng viên hướng dẫn (GVHD) và sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020-2021 về thời gian nộp sản phẩm như sau:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh