Thông báo số 137/TB-ĐHKT về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

Ngày 01/03/2023

Thông báo số 137/TB-ĐHKT ngày 01/3/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

Xem file PDF: [Thông báo số 137/TB-ĐHKT ngày 01/3/2023]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh