Thông báo số 403/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

Ngày 29/05/2023

Thông báo số 403/TB-ĐHKT ngày 24/5/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

Link xem file PDF: [Thông báo số 403/TB-ĐHKT ngày 24/5/2023]

 


Tin khác