Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

Ngày 23/02/2023

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 20/02/2023, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên toàn Đảng bộ.

TS. Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện chính trị Khu vực 2, Báo cáo viên tại Hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, đảng viên toàn Đảng bộ được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Toàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị, đảng viên toàn Đảng bộ nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng đơn vị.

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh