Thông báo số 186/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

01/03/2024

Thông báo số 186/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

Thông báo số 187/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

01/03/2024

Thông báo số 187/TB-HĐTD ngày 01/3/2024 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vị trí nhân viên năm 2023

Thông báo số 33/TB-ĐHKT về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

26/01/2024

Thông báo số 33/TB-ĐHKT ngày 15/01/2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo số 34/TB-ĐHKT về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

26/01/2024

Thông báo số 34/TB-ĐHKT ngày 15/01/2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân viên năm 2023

Thông báo số 55/TB-ĐHKT về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

18/01/2024

Thông báo số 55/TB-ĐHKT ngày 18/01/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

14/12/2023

Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Thông báo các số 1175/TB-ĐHKT về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

14/12/2023

Thông báo các số 1175/TB-ĐHKT về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo số 1218/TB-ĐHKT ngày 14/12/2023 về việc tuyển dụng nhân viên năm 2023

14/12/2023

Thông báo số 1218/TB-ĐHKT ngày 14/12/2023 về việc tuyển dụng nhân viên năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh