Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

25/12/2021

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

20/12/2021

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 820/TB-HĐGSCS về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

14/12/2021

Thông báo số 820/TB-HĐGSCS của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên)

14/12/2021

Thông báo số 856/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí chuyên viên).

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

14/12/2021

Thông báo số 857/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên).

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

26/11/2021

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

26/11/2021

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh