Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

20/04/2022

Công văn số 247/ĐHKT-TCNS ngày 19/4/2022 về việc triển khai Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

16/03/2022

Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

18/02/2022

Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

18/02/2022

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

25/12/2021

Thông báo số 882/TB-ĐHKT ngày 24/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

20/12/2021

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHKT ngày 20/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 820/TB-HĐGSCS về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

14/12/2021

Thông báo số 820/TB-HĐGSCS của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh