Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021

Ngày 13/04/2021

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Khoa có sinh viên, giảng viên phụ trách NCKH của sinh viên, giảng viên hướng dẫn (GVHD) và sinh viên đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020-2021 về thời gian nộp sản phẩm như sau:

   1. Thời gian: Trước ngày 10/5/2021
   2. Địa điểm: Phòng Quản lý KHCN – Khu hành chính tập trung A
   3. Sản phẩm:

    a) Thuyết minh gồm 02 bộ: Dài không quá 80 trang A4 (không tính mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục…), Font chữ Unicode – Time New Roman, kích cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải 2cm, số thứ tự của trang ở phía trên và chính giữa trang.

    b) Trên trang bìa thuyết minh phải có: Tên đề tài, tên SV/nhóm SV thực hiện (tên SV thực hiện chính phải ghi đầu tiên), chữ ký của GVHD.

    c) Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): Tối đa là 40 trang, tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.

    d) Gửi file PDF toàn bộ nội dung nghiên cứu về Email: svnckh@uah.edu.vn

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa có sinh viên, Giảng viên phụ trách NCKH, giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH hỗ trợ, đôn đốc các em hoàn thiện đề tài để nộp đúng thời hạn nêu trên.\

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 028.38222748 – 141  (Gặp Cô Thái Thị Lệ).

Email: svnckh@uah.edu.vn

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh