Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang

Ngày 27/09/2019

Tên luận án: "Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại"

Họ vả tên nghiên cứu sinh: Lê Trần Xuân Trang

Ngành đào tạo: Kiến trúc - Mã số: 9.58.01.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Xuân Trang [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại"


Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh