Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên năm 2014

Ngày 28/01/2015

>> Đề tài NCKH cấp trường của giảng viên (2010-2012)

>> Đề tài NCKH cấp bộ của giảng viên (2006-2012)

 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI MÃ SỐ THỜI GIAN THỰC HiỆN
(tháng)
  KHOA QUY HOẠCH
1 Tài liệu giảng dạy học phần: Nguyên lý kiến trúc cảnh quan (3 TC) Th.S KTS. Nguyễn Thị Bích Ngọc   QH01-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
2 Tài liệu hướng dẫn đồ án: ĐAKTCQ 1 : Thiết kế trục cảnh quan (5TC) Th.S KTS. Nguyễn Thị Bích Ngọc   QH02-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
3 Tài liệu giảng dạy học phần: Cảm thụ cảnh quan (3 TC) PGS.TS.KTS.Nguyễn Thanh Hà QH03-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
4 Tài liệu giảng dạy học phần: Lịch sử kiến trúc cảnh quan (3 TC) Th.S KTS. Phạm Thị Ái Thủy QH04-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
5 Tài liệu hướng dẫn đồ án: Đồ án Diễn họa Kiến trúc cảnh quan 1 (2TC) Th.S KTS. Phạm Thị Ái Thủy QH05-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
6 Tài liệu hướng dẫn đồ án: Đồ án Diễn họa Kiến trúc cảnh quan 2 (3TC) Th.S KTS. Vũ Việt Anh QH06-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
  KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
7 Tài liệu giảng dạy học phần: Cung cấp điện (2 TC) Th.S Lê Thường Du KTÑT01-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
8 Tài liệu giảng dạy học phần: Quy hoạch mạng điện đô thị (2TC) Th.S Nguyễn Văn Sơn KTÑT02-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
9 Tài liệu giảng dạy học phần: Chiến lược quy hoạch và bảo vệ nguồn nước (3TC) Th.S Võ Anh Tuấn KTÑT03-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
10 Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án: Quy hoạch cấp thoát nước đô thị (3TC) Th.S Phan Tiến Tâm  KTÑT04-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
  KHOA KIẾN TRÚC
11 Tài liệu giảng dạy học phần: Bảo tồn di sản kiến trúc (2TC) Th.S KTS. Đặng Nhật Minh
Th.S KTS. Ninh Việt Anh
KT01-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
12 Tài liệu giảng dạy học phần: Mỹ học kiến trúc (2TC) PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh KT02-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
13 Tài liệu hướng dẫn đồ án: Đồ án công cộng 3 (3TC) TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh
Th.S KTS. Phạm Thị Thanh Thảo
KT03-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
14 Tài liệu hướng dẫn đồ án: Đồ án công cộng 5 (2TC) TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh
Th.S KTS. Phạm Thị Thanh Thảo
KT04-NCKH14 12 
6/14 - 5/15
15 Tài liệu hướng dẫn đồ án: Đồ án công cộng 6 (2TC) Th.S KTS. Diêu Hoài Dũng KT05-NCKH14 12 
6/14 - 5/15

(Nguồn: P.QLKH-CN)

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh