Thông báo số 634/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023

27/07/2022

Thông báo số 634/TB-ĐHKT về việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023

Thông báo số 239/TB-ĐHKT ngày 12/4/2022 về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 18/4/2022

15/04/2022

Thông báo số 239/TB-ĐHKT ngày 12/4/2022 về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 18/4/2022

Thông báo số 114/TB-ĐHKT ngày 21/02/2022 về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 03/2022

22/02/2022

Thông báo số 114/TB-ĐHKT ngày 21/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đợt tháng 03/2022

Thông báo số 47/TB-ĐHKT ngày 19/01/2022 về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 14/02/2022

20/01/2022

Thông báo số 47/TB-ĐHKT ngày 19/01/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 14/02/2022

Thông báo số 878/TB-ĐHKT ngày 23/12/2021 về việc tiếp tục kế hoạch học tập bằng hình thức trực tuyến từ ngày 03/01/2022

25/12/2021

Thông báo số 878/TB-ĐHKT ngày 23/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kế hoạch học tập bằng hình thức trực tuyến từ ngày 03/01/2022

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh