Kết quả đấu thầu gói thầu

Ngày 10/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu thầu 02 gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn" và gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị".

=> Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn"

=> Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị"

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh