NCS Lê Trần Xuân Trang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 02/04/2019

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ cở của nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 22/03/2019.

Nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang hiện giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Diễn giải truyền thống trong kiến trúc đương đại”.

Đề tài thuộc chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 9.58.01.01 do PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn khoa học.


Hội đồng chấm luận án có 07 thành viên do PGS.TS.KTS. Phạm Tứ làm Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng gồm: TS.KTS. Trương Thanh Hải (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên thư ký), TS.KTS. Lê Thị Hồng Na (Đại học Bách Khoa – Phản biện 1), PGS.TS.KTS. Phạm Anh Dũng (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Phản biện 2), PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn (Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên – Hướng dẫn khoa học), PGS.TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên), TS.KTS. Phạm Phú Cường (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Ủy viên).

Hội đồng đã nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án trong 30 phút. Sau đó, hai thầy cô phản biện đọc nhận xét, đồng thời, nghiên cứu sinh nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng và người tham dự, sau đó trả lời các câu hỏi.

Hội đồng thống nhất: nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang chú ý tiếp thu đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện luận án; Đồng thời kết luận: nghiên cứu sinh đủ điều kiện để tiếp tục bảo vệ cấp Trường.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh