Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/06/2022

Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào-Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem file PDF: [Quyết định số 500/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2022]

 


 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh