SHHT về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Ngày 15/11/2017

Khoa Lý luận chính trị (Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” sáng ngày 14/11/2017.

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS Phạm Thị Phương Thanh trình bày.

Theo tác giả, trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng từ Đại hội VI (năm 1986) đến Đại hội XII (năm 2016) là một chặng đường dài với nhiều thành công và thử thách, bắt đầu từ chủ trương khẳng định một nền kinh tế đa thành phần cùng tồn tại và phát triển đến việc nắm bắt bản chất của từng thành phần kinh tế để từ đó điều chỉnh cơ chế quản lý của nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh mỗi thành phần kinh tế thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế phát triển. Do đó,trong buổi sinh hoạt học thuật, tác giả tập trung vào thành phần kinh tế tư nhân (KTTN) trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và trình bày các nội dung:

- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM về thành phần KTTN trong nền kinh tế thời kỳ quá độ.

- Vai trò, vị trí của KTTN trong đường lối của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XII.

- Thực trạng phát triển KTTN ở Việt Nam và một số kiến nghị.

Bài báo cáo của ThS Phạm Thị Phương Thanh đã thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ và góp ý của các giảng viên trong bộ môn tham dự buổi sinh hoạt học thuật.  

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh