Thông báo số 335/TB-ĐHKT ngày 21/3/2024 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Ngày 22/03/2024

Thông báo số 335/TB-ĐHKT ngày 21/3/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

 

Xem file PDF: [Thông báo số 335/TB-ĐHKT ngày 21/3/2024]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh