Kết quả đấu thầu gói thầu

10/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu thầu 02 gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn" và gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị".

Thông báo gia hạn thời gian đóng gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn"

21/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian đóng gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn"

06/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”

05/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

20/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp máy vi tính

11/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp máy vi tính"

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh