Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

24/11/2021

Thông báo số 759/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí chuyên viên)

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

24/11/2021

Thông báo số 760/TB-HĐTD ngày 24/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 (vị trí giảng viên)

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

03/11/2021

Thông báo số 692/TB-ĐHKT ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

08/10/2021

Thông báo số 632/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

22/09/2021

Công văn số 597/ĐHKT-TCNS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2019

17/01/2020

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh