Hội đồng Khoa học các Khoa

Ngày 09/12/2016

KHOA KIẾN TRÚC NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

STT

Họ và Tên

Chức vụ 

Chức vụ thuộc  Hội đồng

1

TS. Võ Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

Phó Trưởng khoa

Thành viên - Thư ký

3

PGS. TS. KTS Lê Thanh Sơn

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. Phạm Thị Ngân

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. KTS Võ Ngọc Lĩnh

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

TS. KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Giảng viên

Thành viên

8

ThS. Đinh Anh Tuấn

Giảng viên

Thành viên

9

CN. Nguyễn Phúc Tiến Đạt

Giảng viên

Thành viên

KHOA XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 895/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình

Chủ tịch

2

TS. Đào Đình Nhân

Giảng viên

Thành viên – Thư ký

3

TS. Hoàng Bắc An

Trưởng khoa

Thành viên

4

TS. Trương Quang Thành

Phó Trưởng khoa

Thành viên

5

ThS. Trần Thạch Linh

Phó Trưởng khoa

Thành viên

6

TS. Phan Tá Lệ

Trưởng Bộ môn Nền móng

Thành viên

7

TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Thực nghiệm xây dựng

Thành viên

8

TS. Đinh Công Tịnh

Trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng

Thành viên

9

ThS. Bạch Vũ Hoàng Lan

Trưởng Bộ môn Cơ học ứng dụng

Thành viên

10

ThS. Trần Kiến Tường

Trưởng Bộ môn Thi công

Thành viên

11 TS Trần Văn Phúc Giảng viên Thành viên

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 893/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS. Bùi Tiến Dũng

Giảng viên

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Anh Triết

Trưởng Bộ môn Toán – Cơ – Tin học

Thành viên – Thư ký

3

ThS. Huỳnh Thị Hoàng Dung

Trưởng khoa

Thành viên

4

TS. Nguyễn Thành Sơn

Phó Trưởng khoa

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Hữu Lộc

Trưởng Bộ môn Khoa học ứng dụng

Thành viên

6

ThS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội

Thành viên

7 TS. Trần Minh Đức Giảng viên Thành viên

KHOA KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 894/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS.KTS Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên chính

Chủ tịch

2

TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng khoa

Thành viên – Thư ký

3

TS.KTS Phạm Phú Cường

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS.KTS Dương Trọng Bình

Phó Trưởng khoa

Thành viên

5

ThS.KTS Nguyễn Bích Hoàn

Trưởng Bộ môn Lý luận và Lịch sử kiến trúc

Thành viên

6

TS.KTS Giang Ngọc Huấn

Trưởng Bộ môn Môi trường và Thiết kế bền vững

Thành viên

7

ThS.KTS Lê Hồng Quang

Trưởng Bộ môn Kiến trúc Nhà ở

Thành viên

8

ThS.KTS Lê Thị Minh Tâm

Trưởng Bộ môn Cơ sở - Tạo hình kiến trúc

Thành viên

9

ThS.KTS Nhan Quốc Trường

Trưởng Bộ môn Kiến trúc Công trình công cộng

Thành viên

10

PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh

Giảng viên cao cấp

Thành viên

11

PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn

Giảng viên cao cấp

Thành viên

12

TS.KTS Trần Hữu Anh Tuấn

Giảng viên

Thành viên

13

ThS.KTS Hà Anh Tuấn

Giảng viên

Thành viên

14

ThS.KTS Văn Tấn Hoàng

Giảng viên

Thành viên

15 TS.KTS Trần Đình Nam Giảng viên Thành viên

KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 897/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS. Võ Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Nước – Môi trường

Chủ tịch

2

TS. Lê Ngọc Thiên

Giảng viên

Thành viên – Thư ký

3

PGS.TS.KTS Phạm Anh Dũng

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. Đinh Ngọc Sang

Phó Trưởng khoa

Thành viên

5

ThS. Trương Công Đính

Trưởng Bộ môn Năng lượng – Thông tin liên lạc

Thành viên

6

ThS. Trần Thị Sen

Trưởng Bộ môn Giao thông – San nền

Thành viên

7 TS Lưu Trùng Dương Giảng viên Thành viên
8 TS. Phạm Hà Hải Giảng viên Thành viên
9 ThS. Phạm Lê Du Giảng viên Thành viên

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 891/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS. Ngô Quang Huy

Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Phương Thanh

Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thành viên – Thư ký

3

ThS. Trần Thị Lợi

Trưởng khoa

Thành viên

4

TS. Lê Quang Quý

Giảng viên chính

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Thành viên

6

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

Thành viên

7 ThS. Lê Thanh Bình Giảng viên Thành viên

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 892/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Phó Trưởng khoa

Thành viên – Thư ký

3

ThS. Nguyễn Thành Nam

Trưởng Bộ môn Thiết kế Đồ họa

Thành viên

4

ThS. Bùi Quang Tiến

Trưởng Bộ môn Thiết kế Sản phẩm Công nghiệp

Thành viên

5

ThS. Phạm Thị Hồng Liên

Trưởng Bộ môn Thiết kế Thời trang

Thành viên

6

ThS. Lê Thị Thu Chính

Trưởng Bộ môn Cơ sở Thiết kế

Thành viên

7

ThS. Đỗ Vương Bích Tữu

Giảng viên

Thành viên

8

CN. Trương Ân Triêm

Giảng viên

Thành viên

9 CN Trần Thị Hoài Chân Giảng viên Thành viên

KHOA MỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 890/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

ThS. Trần Thanh Nam

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

ThS. Dương Thanh Ngọc

Phó Trưởng khoa

Thành viên – Thư ký

3

CN. Trần Minh Đức

Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục, giảng viên khoa Mỹ thuật

Thành viên

4

ThS. Lê Đình Sơn

Trưởng Bộ môn Điêu khắc

Thành viên

5

ThS. Đoàn Đức Sơn

Trưởng Bộ môn Bố cục tạo hình

Thành viên

6

ThS. Nguyễn Thái Dương

Trưởng Bộ môn Hình họa

Thành viên

7 TS Đỗ Lệnh Hùng Tú Trưởng khoa Design ĐH Công nghệ Sài Gòn - Giảng viên thỉnh giảng Thành viên

KHOA QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 889/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và Tên

Chức vụ - Đơn vị

Chức vụ Hội đồng

1

TS.KTS Đỗ Phú Hưng

Giảng viên

Chủ tịch

2

TS.KTS Trần Thị Việt Hà

Giảng viên

Thành viên – Thư ký

3

ThS.KTS Hoàng Ngọc Lan

Phó Trưởng khoa

Thành viên

4

TS.KTS Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn Thiết kế đô thị

Thành viên

5

TS.KTS Mã Văn Phúc

Trưởng Bộ môn Quy hoạch đô thị

Thành viên

6

ThS.KTS Đoàn Ngọc Hiệp

Trưởng Bộ môn Quản lý đô thị

Thành viên

7

TS.KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly

Trưởng Bộ môn Kiến trúc cảnh quan

Thành viên

8

TS.KTS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ, giảng viên khoa Quy hoạch

Thành viên

9 GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa Giảng viên cao cấp Thành viên
10 PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà Giảng viên cao cấp Thành viên
11 TS.KTS Trần Mai Anh Giảng viên Thành viên
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh