Hội đồng Khoa học các Khoa

Ngày 09/12/2016

KHOA KIẾN TRÚC NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức vụ thuộc 
Hội đồng

1

TS. Võ Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Thị Bích Vân

Phó Trưởng khoa

Thành viên - Thư ký

3

PGS. TS. KTS Lê Thanh Sơn

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. Phạm Thị Ngân

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. KTS Võ Ngọc Lĩnh

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

TS. KTS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Giảng viên

Thành viên

8

ThS. Đinh Anh Tuấn

Giảng viên

Thành viên

9

CN. Nguyễn Phúc Tiến Đạt

Giảng viên

Thành viên

 KHOA XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 650/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. Chung Bác Ái

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

TS. Đào Đình Nhân

Giảng viên

Thành viên - Thư ký

3

TS. Hoàng Bắc An

Phó Trưởng khoa

Thành viên

4

TS. Trương Quang Thành

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. Trương Văn Chính

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. Lương Thanh Dũng

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. Trần Kiến Tường

Trưởng Bộ môn

Thành viên

8

PGS. TS Tô Văn Lận

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Thành viên

9

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Giảng viên

Thành viên

10

TS. Phan Tá Lệ

Giảng viên

Thành viên

11

TS. Vũ Tân Văn

Giảng viên

Thành viên

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 651/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. Bùi Tiến Dũng

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Anh Triết

Giảng viên

Thành viên - Thư ký

3

ThS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng Bộ môn

Thành viên

4

ThS. Huỳnh Thị Hoàng Dung

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Hữu Lộc

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

TS. Mai Hoàng Biên

Giảng viên

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Thành Sơn

Giảng viên

Thành viên

 KHOA KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 652/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. KTS Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên chính

Chủ tịch

2

TS. KTS Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng khoa

Thành viên - Thư ký

3

ThS. KTS Phạm Phú Cường

Phó Trưởng khoa
Phụ trách khoa

Thành viên

4

ThS. KTS Dương Trọng Bình

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. KTS Nguyễn Bích Hoàn

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. KTS Giang Ngọc Huấn

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. KTS Lê Hồng Quang

Trưởng Bộ môn

Thành viên

8

ThS. KTS Lê Thị Minh Tâm

Trưởng Bộ môn

Thành viên

9

ThS. KTS Nhan Quốc Trường

Trưởng Bộ môn

Thành viên

10

PGS. TS. KTS Trịnh Duy Anh

Giảng viên chính

Thành viên

11

TS. KTS Trương Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Thành viên

12

TS. KTS Phan Hữu Toàn

Giảng viên

Thành viên

13

ThS. KTS Trần Đình Nam

Giảng viên

Thành viên

14

ThS. KTS Hà Anh Tuấn

Giảng viên

Thành viên

15

ThS. KTS Văn Tấn Hoàng

Giảng viên

Thành viên

 KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 653/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. Ngô Trùng Dương

Giảng viên

Chủ tịch

2

ThS. Trần Thị Sen

Trưởng Bộ môn

Thành viên - Thư ký

3

PGS. TS. KTS Phạm Anh Dũng

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ

Phó Trưởng khoa

Thành viên

5

ThS. Võ Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. Trương Công Đính

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên

Thành viên

 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 654/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

ThS. Trần Thị Lợi

Phó Trưởng khoa
Phụ trách khoa

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Phương Thanh

Giảng viên

Thành viên - Thư ký

3

ThS. Trần Trọng Oánh

Trưởng Bộ môn

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

TS. Lê Quang Quý

Giảng viên chính

Thành viên

6

ThS. Ngô Quang Huy

Giảng viên

Thành viên

7

ThS. Lê Thị Thanh Bình

Giảng viên

Thành viên

 KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 655/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

Thành viên - Thư ký

3

ThS. Lê Thế Danh

Phó Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thành Nam

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. Bùi Quang Tiến

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. Phạm Thị Hồng Liên

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Thị Việt Hà

Giảng viên

Thành viên

8

ThS. Nguyễn Minh Hải

Giảng viên

Thành viên

9

CN. Phạm Tam

Giảng viên

Thành viên

 KHOA MỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 656/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

ThS. Mai Quế Vũ

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

ThS. Dương Thanh Ngọc

Phó Trưởng khoa

Thành viên - Thư ký

3

ThS. Bùi Hải Sơn

Trưởng Bộ môn

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thái Dương

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. Võ Thị Thu Sương

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. Trần Thanh Nam

Giảng viên

Thành viên

7

ThS. Đoàn Đức Sơn

Giảng viên

Thành viên

KHOA QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 657/QĐ-ĐHKT ngày 24/07/2015

của Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

1

TS. KTS Đỗ Phú Hưng

Trưởng khoa

Chủ tịch

2

TS. KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly

Giảng viên

Thành viên - Thư ký

3

ThS. KTS Hoàng Ngọc Lan

Phó Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS. KTS Mã Văn Phúc

Trưởng Bộ môn

Thành viên

5

ThS. KTS Đoàn Ngọc Hiệp

Trưởng Bộ môn

Thành viên

6

ThS. KTS Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng Bộ môn

Thành viên

7

ThS. KTS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng Bộ môn

Thành viên

8

PGS. TS. KTS Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Thành viên

9

ThS. Trần Thị Việt Hà

Giảng viên

Thành viên

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh