Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Ngày 19/12/2012

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

Phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tiền thân là  Phòng Kế toán của Trường Đại học Kiến Trúc Sài Gòn. Năm 1976 Phòng được đổi tên thành Phòng Tài Vụ theo quyết định số 17/BXD-TC ngày 14 tháng 12 năm 1976.

Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của nhà trường, để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng Tài vụ  sau đó đã được đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tài chính như ngày nay. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, tập thể phòng Kế hoạch tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế hệ cán bộ trẻ hiện nay bên cạnh sự năng động, sáng tạo và hiện đại vẫn kế thừa được tinh thần đoàn kết, tận tụy và đặc biệt là lòng yêu nghề và yêu trường của thế hệ đi trước.


1. Chức năng

Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về tài chính, kế toán

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng các quy định làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán;

2. Lập dự toán thu chi tài chính; xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt; báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của Trường theo quy định;

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

4. Thực hiện công tác thu chi tài chính, công tác hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định, chế độ hiện hành; tổng hợp số liệu kế toán, phân tích kế toán, tham mưu và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực tài chính kế toán của Nhà trường;

5. Thực hiện và theo dõi các hợp đồng liên kết đào tạo;

6. Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự xây dựng chế độ chính sách cho người lao động;

7. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm, các khoản phụ cấp, phúc lợi và các chế độ khác cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành;

7. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế; biên lai trường; thuế thu nhập cá nhân; kinh phí khoán và theo dõi tài khoản của Trường tại các ngân hàng, kho bạc;

8. Quản lý tiền và các giấy chứng nhận tương đương tiền;

9. Tham gia thành phần nghiệm thu sửa chữa, mua sắm tài sản và kiểm kê tài sản theo quy định; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; Phối hợp với các phòng, ban chức năng thực hiện công tác thanh quyết toán tài chính theo quy định;

10. Thực hiện công tác báo cáo kế toán; báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;

11. Quản lý, sử dụng, lưu giữ và bảo quản chứng từ và sổ sách kế toán theo quy định;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Nhân sự 

- Phạm Thị Kim Dung - Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ Tài chính kế toán

Điện thoại: 0919531266

Email : kimdungkhtc@yahoo.com

- Trần Hữu Hiếu - Phó trưởng phòng

Học vị: Cử nhân

Phụ trách : Kiêm kế toán tổng hợp

Điện thoại:  0913773979

Email : huuhieu77@yahoo.com

- Đỗ Thị Thúy Hà - Kế toán viên

Học vị: Cử nhân

Phụ trách : Kế toán tiền mặt, Tài sản cố định, Theo dõi các hợp đồng liên kết đào tạo

Điện thoại:  0903604492

Email : dothithuyha@yahoo.com

 - Bùi Thị Minh Hải - Kế toán viên

Học vị: Cử nhân

Phụ trách: Tiền lương, thu nhập cá nhân, BHXH và công nợ

Điện thoại:  0918020803

Email :

 - Nguyễn Thị Thanh Sương - Kế toán viên

Học vị: Cử nhân

Phụ trách: Kế toán ngân hàng, kho bạc, lao động dịch vụ, thuế

Điện thoại:  0908166433

Email : thanhsuong78@yahoo.com

 - Bùi Thiên Lý - Nhân viên

Học vị: sơ cấp

Phụ trách: Thủ quỹ

Điện thoại:  0902834508

Phan Thành Phong

- Phạm Thị Mai

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh