Phòng Thanh Tra Giáo Dục

Ngày 20/12/2012

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

Hiện tại Phòng Thanh tra Giáo dục có 03 cán bộ trong đó Trưởng phòng làm công tác kiêm nhiệm và 02 chuyên viên chuyên trách.


1. Lịch sử

- Quá trình thành lập: Ban Thanh tra Giáo dục được thành lập năm 2001 theo quyết định số 28/2001/KT-TCCB ngày 02/02/2001 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh với cơ cấu nhân sự là 01 Trưởng Ban, 01 Phó trưởng ban và 02 cán bộ giúp việc.

Năm 2009 Nhà trường có Thông báo số 61/TB-ĐHKT ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đổi tên Ban Thanh tra Giáo dục  thành Phòng Thanh tra Giáo dục.

- Trưởng đơn vị qua từng thời kỳ.

Từ ngày 01/02/2001 đến ngày 11/11/2001 Trưởng ban Thanh tra Giáo dục là Tiến sĩ Lê Quang Quý

Sau thời điểm này đến ngày 03/12/2002 Phó trưởng ban Thanh tra Giáo dục là Kiến trúc sư Phạm Tuấn Dũng

Từ ngày 15/12/2002 đến nay Trưởng ban Thanh tra Giáo dục (sau này là Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục) là Cử nhân Mỹ thuật Trần Minh Đức.

2. Nhân sự

- Quá trình thành lập: Ban Thanh tra Giáo dục được thành lập năm 2001 theo quyết định số 28/2001/KT-TCCB ngày 02/02/2001 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh với cơ cấu nhân sự là 01 Trưởng Ban, 01 Phó trưởng ban và 02 cán bộ giúp việc.

Năm 2009 Nhà trường có Thông báo số 61/TB-ĐHKT ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đổi tên Ban Thanh tra Giáo dục  thành Phòng Thanh tra Giáo dục.

- Trưởng đơn vị qua từng thời kỳ.

Từ ngày 01/02/2001 đến ngày 11/11/2001 Trưởng ban Thanh tra Giáo dục là Tiến sĩ Lê Quang Quý

Sau thời điểm này đến ngày 03/12/2002 Phó trưởng ban Thanh tra Giáo dục là Kiến trúc sư Phạm Tuấn Dũng

Từ ngày 15/12/2002 đến nay Trưởng ban Thanh tra Giáo dục (sau này là Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục) là Cử nhân Mỹ thuật Trần Minh Đức.

Trần Minh Đức CN Trưởng phòng
Phạm Thị Định Nghĩa CN Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Hồng Minh ThS  

3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

3.1 Chức năng

Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng

3.2 Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản để xây dựng quy định, kế hoạch làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thanh tra trong công tác đào tạo và phục vụ hoạt động đào tạo;

2. Kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục. Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đào tạo; công tác phục vụ hoạt động đào tạo theo kế hoạch thanh tra hằng năm;

4. Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra học đường, môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện dạy và học;

5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên: học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; nội trú và ngoại trú; xếp loại rèn luyện sinh viên;

6.Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

7. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các công tác: Tuyển sinh; việc chấp hành quy chế dạy và học; công tác tổ chức thi, quy trình chấm thi, bảo mật đề thi đáp án; công tác biên soạn giáo án, đề cương, bài giảng; công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ; công tác kiểm tra việc sử dụng và thanh lý tài sản; các chế độ, chính sách liên quan đến CCVC;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh