Phòng Tổ chức Nhân sự

Ngày 13/03/2014

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

>> Quyết định điều động và phân công viên chức thuộc Trường

Phòng Tổ chức Nhân sự được thành lập ngay từ khi mới thành lập Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh với tên gọi là phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị do thầy Đoàn Đức Mẹo đảm nhiệm. Thầy Lê Phong được bổ nhiệm thay cho thầy Đoàn Đức Mẹo đến năm 1991 thầy Phong về hưu.  


1. LỊCH SỬ

Năm 1994 đến năm 1997 cô Hoàng Thanh Khoản được bổ nhiệm là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị thay cho TS.KTS Trần Văn Lương.

Ngày 01/01/1998 ThS.Trần Trọng Oánh đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị thay cho cô Hoàng Thanh Khoản về hưu. Ngày 01/10/2001 trên cơ sở tách bộ phận Tổ chức cán bộ của phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị sáp nhập với phòng Hành chính quản trị, phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 176/2011/KT-TCCB ngày 19/9/2001.

Ngày 03/12/2002 KTS.Phạm Tuấn Dũng – Phó Trưởng Ban Thanh tra Giáo dục được bổ nhiệm là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay cho ThS.Trần Trọng Oánh. Ngày 03/4/2006 điều chỉnh lại một số chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức Hành chính  theo Quyết định số 100/QĐ-KT ngày 28/3/2006.

Ngày 22/01/2008 tách chức năng, nhiệm vụ tổ chức cán bộ thuộc phòng Tổ chức Hành chính để thành lập phòng Tổ chức Nhân sự theo quyết định số 15/QĐ-KT ngày 22/01/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và ThS.Phạm Thị Hải – Phó Trưởng khoa Xây dựng (Chủ tịch Công đoàn Trường) được bổ nhiệm là Trưởng phòng thay cho KTS.Phạm Tuấn Dũng.

Ngày 15/1/2014, NGƯT.PGS.TS.KTS Phạm Tứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 13/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn - Thạc sĩ Luật học, Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thuộc Trường. Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 15/01/2014.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nguyễn Đức Toàn THS Trưởng phòng
Bùi Thị Minh Tuyết THS Phó trưởng phòng
Hoàng Thị Ngọc Linh CN Chuyên viên
Phạm Thị Vân Anh CN Chuyên viên
Nguyễn Huy Toàn CN Chuyên viên
Đặng Thị Mai Anh CN Chuyên viên 
Đỗ Thị Phương Anh CN Chuyên viên
Vũ Quang Trung Chuyên viên

3. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

3.1 Chức năng:

Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự của Trường.

3.2 Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn (quy chế, quy định...) làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự; xây dựng cơ cấu tổ chức (thành lập và giải thể), chức năng, nhiệm vụ của Trường và các đơn vị trong Trường;

2. Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất định biên, tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động; thực hiện việc ký kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng trong toàn Trường;

3. Xây dựng và triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, quy hoạch, phát triển đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường;

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ của Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách (hưu trí, thai sản, nâng lương, chuyển ngạch, bảo hiểm....); công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công chức, viên chức;

6. Thường trực Hội đồng lương; Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Hội đồng chức danh giáo sư, Phó giáo sư và Hội đồng kỷ luật;

7. Cập nhật dữ liệu và quản lý hồ sơ nhân sự; giải quyết chứng nhận, xác nhận liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức;

8. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

9. Thực hiện các công tác phát sinh khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh