BAN GIÁM HIỆU

24/12/2012

Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh hiện tại gồm 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

24/12/2012

Chủ tịch Công Đoàn Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM hiện nay là ThS Nguyễn Đức Toàn (Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự).

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh