Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

Ngày 06/01/2021

>> Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 theo các biểu mẫu như sau:

1.  Biểu mẫu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020;

2.  Biểu mẫu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020;

3.  Biểu mẫu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020; 

4.  Biểu mẫu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020;

5.  Biểu mẫu 21: Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020.

Để Bộ Giáo dục và Đào tạo có đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản báo cáo đồng thời niêm yết Báo cáo và các Biểu mẫu liên quan tại các cơ sở trực thuộc và đăng tải toàn bộ nội dung công khai trên website của Trường.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh