Thông báo số 13/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Ngày 29/05/2023

Thông báo số 13/TB-KHTC ngày 24/5/2023 của phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản cho biết 'của viên đã đăng ký Địa chỉ email: phongkhtc@uah.edu.vn thời gian quy định đóng phí, các học nhưng hủy học theo quy Trên đây nội dung thông báo về thời gian đóng học phí và các hướng dẫn đóng học phí của Phòng Kế hoạch Tài chính, đề nghị Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc nộp học phí theo đúng các quy định, hướng dẫn của Nhà trường./. Nơi nhận: Phòng Quản Công sinh bảo chất Khoa, vẫn học đào tạc TRƯỞNG PHÒNG Thơ; ác lớp; -Cống thông điện Website; -Lưu: T,KHTC.NTTS. UAH; Phạm Thị Kim Dung'

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh