Tổng quan về chương trình đào tạo

Ngày 17/02/2017

1.  Mục tiêu đào tạo

Kiến thức: có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quy hoạch đô thị và các ngành có liên quan.

Kỹ năng: có kỹ năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp quy hoạch để thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị thực tế.

Thái độ: nhận thức về tầm quan trọng của quy hoạch đô thị trong sự phát triển của một khu vực, một đô thị và đất nước.

2. Nội dung chương trình đào tạo

- Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (Mã ngành D580105) thuộc nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch.

- Tổng số tín chỉ đào tạo: 152 tín chỉ, trong đó gồm 55 tín chỉ Đồ án

- Khối kiến thức bao gồm (1) Kiến thức giáo dục đại cương - 32 tín chỉ; (2) Kiến thức cơ sở ngành - 34 tín chỉ; (3) Kiến thức chuyên ngành - 62 tín chỉ; (4) Kiến thức tự chọn - 14 tín chỉ; (5) Đồ án tốt nghiệp - 10 tín chỉ.

- Thời gian đào tạo, hình thức đào tạo: 5 năm, chính quy tập trung.

- Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Kiến trúc sư ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

- Tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa học.

 (*) Tham khảo chi tiết Chương trình đào tạo của ngành trên website http://uah.edu.vn/ và cổng thông tin http://portal.uah.edu.vn/


3. Tại sao chọn học ngành Quy hoạch vùng và đô thị ?

- Với tốc độ phát triển của đất nước hiện nay, xã hội có nhu cầu cao về nguồn nhân lực cho các công tác tư vấn lập đồ án quy hoạch các cấp , công tác quản lý quy hoạch xây dựng các đô thị và công tác nghiên cứu lĩnh vực đô thị.

- Chương trình đào tạo thường xuyên cập nhật các kiến thức mới theo quốc tế và điều chỉnh theo thực tiễn của Việt Nam.

- Khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm phát triển qua các học phần lý thuyết, đồ án.

- Kỹ năng thực hành được rèn luyện thông qua các đồ án quy hoạch và các trường hợp nghiên cứu thực tế.  

4. Chính sách học phí , học bổng

- Mức học phí thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập. Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên học phí thu theo học kỳ, tùy theo số lượng và học phí từng học phần cụ thể khi đăng ký thực học.

- Sinh viên được xét cấp học bổng mỗi học kỳ khi đạt kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên.

5. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

- Công tác tư vấn quy hoạch tại các công ty tư vấn của nhà nước và tư nhân; bao gồm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết….

- Công tác nghiên cứu các chuyên ngành sâu của quy hoạch tại các viện nghiên cứu; các phòng nghiên cứu thuộc các Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài Nguyên môi trường… của các thành phố;

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại phòng quản lý đô thị các quận huyện, thị xã…, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố, Sở Xây dựng các tỉnh thành trong cả nước.

6. Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ

- Sinh viên có thể tiếp tục chương trình đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đào tạo trong nước như trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh