Thông báo số 633/TB-BCĐ ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí nhân sự làm việc bắt đầu từ ngày 11/10/2021

Ngày 08/10/2021

Thông báo số 633/TB-BCĐ ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí nhân sự làm việc bắt đầu từ ngày 11/10/2021

Xem file PDF: [Thông báo số 633/TB-BCĐ]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh