Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04/10/2021

Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh