Thông báo số 93/TB-ĐHKT ngày 15/02/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi hình thức giảng dạy và học tập

Ngày 15/02/2021

Thông báo số 93/TB-ĐHKT ngày 15/02/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi hình thức giảng dạy và học tập cho sinh viên các lớp hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học từ ngày 22/02/2021

Xem nội dung thông báo bên dưới:

Hoặc xem bản PDF theo link:

"Chọn vào đây"

93- Thong bao ve viec thay doi hinh thuc giang day va hhoc tap cho sinh vien cac lop he Chinh quy va he Vua lam vua hoc tu ngay 22.2.2021_Page_1

93- Thong bao ve viec thay doi hinh thuc giang day va hhoc tap cho sinh vien cac lop he Chinh quy va he Vua lam vua hoc tu ngay 22.2.2021_Page_2

93- Thong bao ve viec thay doi hinh thuc giang day va hhoc tap cho sinh vien cac lop he Chinh quy va he Vua lam vua hoc tu ngay 22.2.2021_Page_3

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh