Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

Ngày 05/11/2021

Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu sách điện tử của Nhà Xuất bản Xây dựng (Đợt 1)

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 700/TB-ĐHKT ngày 05/11/2021]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh