Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy

Ngày 09/06/2020

Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy

Tên luận án: "Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - Ứng xử trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh"

Họ vả tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ái Thủy

Ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và Đô thị - Mã số: 9.58.01.05

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Phú Hưng

                                                  TS. Trần Mai Anh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy [tiếng Việt]

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Ái Thủy [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: "Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - Ứng xử trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh"

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh