Đề án Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ 2020

Ngày 03/03/2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2020

Lý lịch khoa học của giảng viên Sau Đại học:

PGS.TS.KTS.Lê Thanh Sơn

TS.KTS.Nguyễn Hồng Loan

TS.KTS.Nguyễn Văn Tín

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh