Thông báo số 631/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10 năm 2021, ban hành tại văn bản số 127/TB-ĐHKT ngày 10/3/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08/10/2021

Thông báo số: 631/TB-ĐHKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10 năm 2021, ban hành tại văn bản số 127/TB-ĐHKT ngày 10/3/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem file PDF: [Thông báo số 631/TB-ĐHKT]

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh